Bildiri Gönderimi

Asistan – Uzman
Başvuru Formu

Uzman Destek
Bilgilendirme

Asistan Destek
Bilgilendirme

18.Türk Rinoloji Kongresinde bildiriler, sözel veya poster (basılı poster ve e-poster) şeklinde sunulacaktır. Yurt içinden gönderilecek bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. Bu bildirilerin sunumları Türkçe olarak yapılacaktır. Yurtdışından gönderilecek bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecek olup özetleri Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel, basılı poster veya e-poster) ve çalışmanın KBB-BBC uzmanlığının hangi alt alanını ilgilendirdiği belirtilmelidir. Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve uzmanlık alt alanını değiştirme hakkına sahiptir. Olgu sunumları sözel sunum olarak kabul EDİLMEYECEKTİR.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir.
• Çalışma daha önce herhangi bir ulusal toplantıda SUNULMAMIŞ olmalıdır. Ulusal / uluslararası bir dergide YAYINLANMAMIŞ olmalıdır.
• Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmemelidir.
• Bildiri başlığı en fazla 12 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
• Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır. Türkçe’ye çevrilmiş ifadeler tercih edilmelidir.
• Bildirideki birinci isim olan ve bildiriyi sunacak olan yazar, çalışmayı yaparak tamamlamış olduğu kurumdan ayrılmışsa, kurum ismi olarak çalışmayı gerçekleştirdiği kurumu, yazışma adresi olarak ise yeni kurumunu belirtmelidir.
• Online bildiri kaydı sırasında verilecek iletişim bilgileri ve özellikle e-posta adresi güncel ve düzenli izlenen bir adres olmalıdır. Kabul yazıları dahil olmak üzere yazarlarla iletişim bu kanalla yürütülecektir.
• Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır. Genel uygulama olarak; kıdemli asistanların veya yeni uzman olmuş (5 yıldan az süredir) meslektaşlarımızın, 1. yazar olarak yer aldıkları çalışmaların sunumunu kendilerinin yapması beklenmektedir. Ancak sözel sunum veya poster tartışması oturumlarında sunumu yapan araştırmacının yanı sıra o çalışma ile ilgili kıdemli bir uzmanın ve/veya öğretim üyesinin ve/veya eğiticinin de bulunması tercih edilmektedir.
• Kongrede sunulan bildiriler, belirlenecek ödüller için ayrıca değerlendirilecektir. Bildiri ödülleri için değerlendirilmesi istenen (ödüllere aday olan) çalışmalar mutlaka BELİRTİLMELİDİR.
• Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
• Araştırmacıların herhangi bir finansal bağlantısı varsa açıklanmalıdır. Yoksa bu da belirtilmelidir.
• Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümleri içermeli, her bölümün içeriği online özet kayıt sayfasında kendisine ayrılan alana (pencereye) yazılmalıdır.
• Poster bildirilerde bildiriyi sunacak olan yazar, belirtilen gün ve saatte bildirisinin başında olmalı ve bildiri değerlendirme komisyonuna bildiriyi sunarak tartışmalıdır.
• Klinik araştırmalarda etik kurul onayı olmalı ve MUTLAKA sisteme yüklenmelidir.

Araştırma özetleri için:
• Amaç
• Gereç ve Yöntem
• Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)
• Sonuç(lar)

Olgu sunumu özetleri için:
• Amaç
• Olgunun özellikleri (Yakınma, öykü, klinik ve laboratuvar bulgular)
• Tedavi ve prognoz
• Yorum (Edinilen deneyim ve öneriler)
Bölümleri yer almalıdır.
• Olgu sunumlarında amaç özellikli ve az görülen olgular hakkında deneyimlerimizi paylaşmak ve farkındalığı arttırmak olmalıdır. Bu amaca hizmet etmeyen ve yapılandırılmış formata uymayan özetler kabul edilmeyecektir.
• Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıda belirtilen özet bölümlerini içermeyen çalışmalar KESİNLİKLE değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.
• Özetlere tablo veya grafik EKLENMEMELİDİR.

• Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen ana konu başlıklarından (uzmanlık alt alanlarından) hangisine ait olduğu belirtilmelidir.
o Rinoloji-Allerji
o Fasiyal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
o Uyku Bozuklukları

Bildiri Komitesi
Başkan Prof.Dr.Ceren Günel
Prof.Dr. Erdem Eren
Prof.Dr. Zahide Mine Yazıcı
Prof.Dr.Ömer Karakoç
Prof.Dr.Hülya Eyigör

• Değerlendirme kurulu bildirinin ana konu başlığını değiştirebilir.
• Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez. Sunulmak üzere kabul edilen ancak sunul(a)mayan posterler “SUNULMAYAN BİLDİRİLER” başlığı ile kongre bitiminde kongre ve dernek web sitelerinden ilan edilecektir.

Olgu sunumlarında ancak literatüre katkı sağlayacakları düşünülen, hasta yönetimini etkileyebilecek özelliğe sahip olan ve hasta ile ilgili tam bilgi içeren bildiri özetleri kabul edilecek ve ANCAK POSTER OLARAK sunulması mümkün olabilecektir. Poster sunumlarında mümkün olduğunca görsel bilgiler sunulmalıdır.

Ödüle Aday Bildiriler Için Son Gönderim Tarihi : 20 Mart 2024’dür.
Bildiri Özeti Gönderimi Için Son Tarih : 20 Mart 2024’dür.

Bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında (www.rino2024.org) bulunan On-line Bildiri Başvuru Formu doldurularak gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

Kongrede bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum günlerinden en az bir gün önce, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir. Sunumların Microsoft Office 2000 veya üstü yazılımlar ile hazırlanması gerekmektedir. Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım (slayt, projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır. Sözel sunumlarda her bir sunum için belirlenen süre (sunum ve tartışma) toplam 7 dakikadır. Bu süre kesinlikle AŞILMAMALIDIR. Sözel sunum yapılırken görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir.

Basılı posterler 70×90 cm boyutlarında hazırlanmalı ve yazı büyüklüğü 1,5 metreden okunabilecek şekilde planlanmalıdır. Poster yazarları posterlerini kendilerine bildirilen günde, Poster Tartışması oturumu için ayrılan alanda, posterleri için ayrılan panoya kendileri asacak ve sonrasında yine kendileri kaldıracaktır. Poster asımı için gerekli malzeme poster alanında hazır bulundurulacaktır. E-posterler kabul edildikten sonra online olarak yüklenecektir.

Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, bildiri son gönderme tarihi olan 20 Mart 2024 tarihinden önce, kongre kaydını yaptırmış olması ZORUNLUDUR. Kayıt ücretini zamanında yatıran her yazar, en fazla bir sözel, bir poster (basılı ya da e-poster) sunumunda birinci isim olarak yer alma ya da en fazla bir sözel, bir poster sunumu özeti kaydetme hakkına sahip olacaktır.

Bildiri kabulleri, hakem değerlendirmeleri sonucunda yapılmaktadır.

KABUL YAZISI

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum veya ödül başvurusu için kabul edilen çalışmaların birinci yazarına Nisan 2024 ayı içerisinde bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten “kabul yazısı” gönderilecektir. Kabul edilemeyen bildirilerin birinci yazarına da Nisan 2024 ayı içerisinde bilgilendirme yazısı gönderilecektir.

Kabul yazısının gönderilmesi için değerlendirme işleminin tamamlanması gerektiğinden; Kabul yazısını daha erken almak isteyen yazarların bildiri özetlerini ve gerektiğinde düzeltme işlemlerini daha erken tamamlamaları önerilir.

Önemli Tarihler
  • Erken kayıt & konaklama için son tarih 5 Ocak 2024
  • Bildiri gönderimi için son tarih 20 Mart 2024